+(073) 615 99 40 Wisent 14 - 's Hertogenbosch

Deelnemers- en annuleringsvoorwaarden

Open Opleidingen en Trainingen Q3 BV

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Q3 BV betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten: opleidingen, workshops, modules, terugkomdagen, cursussen en trainingen.

1.2 Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene Voorwaarden van Q3BV.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst tussen Q3 BV en de cursist komt tot stand hetzij door stafbrede contracten met instellingen / ziekenhuizen, door toezending van het door de cursist ondertekende inschrijfformulier of offerte, of door een door Q3 BV en de cursist getekende schriftelijke bevestiging.

2.2 Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om tegen gereduceerde prijs in te schrijven voor een aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten, dan geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende cursussen of modulen als één opleidingsactiviteit beschouwd.

2.3 Een cursist zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

2.4 Voor inschrijvingen kan ook gebruik worden gemaakt van een digitaal formulier dat op de website staat. In plaats van ondertekening verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden.

Artikel 3 Annulering door de cursist
3.1 Annulering kan alleen schriftelijk: per brief of per e-mail. Na ontvangst van de annulering wordt per e-mail een bevestiging van ontvangst gestuurd.

3.2 Binnen 14 dagen na ondertekening van het aanmeldformulier kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.

3.3 Tot twee maanden voorafgaande aan de leergang worden € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf twee maanden tot twee weken voor de aanvangsdatum worden 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Vanaf twee weken voor de aanvangsdatum 100% van de cursuskosten.

3.4 De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling.

3.5 Wanneer de annulerende persoon of organisatie vervanging regelt, worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Tussentijdse beëindiging door de cursist
4.1 In geval de cursist na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de cursist betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

4.2 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de opleiding wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 5 Annulering, uitstel en weigering door Q3 BV
5.1 Q3 BV heeft het recht een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Q3 BV voldoende reden aanwezig wordt geacht.

5.2 Indien daartoe door Q3 BV voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Q3 BV besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

5.3 Bij wijziging van de cursusdata, locatie en kosten na inschrijving en vóór aanvang van de opleiding kan een aanmelding door de cursist zonder kosten worden geannuleerd.

5.4 Q3 BV heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. In dit geval heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige bedrag. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen.

Artikel 6 Tarieven
6.1 Tarieven zijn bindend.

6.2 Tarieven zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief eventuele hotelovernachtingen zijnde geen voorovernachting, en kosten van cursusmateriaal.

6.3 Tarieven zijn exclusief eventueel aan te schaffen studieboeken.

Artikel 7 Betaling
7.1 De cursist dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering en voor aanvang van de opleiding op de door Q3 BV aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Bij niet of niet tijdige betaling is de cursist over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum. Daarnaast is de directie van Q3 BV gerechtigd de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan de opleiding.

7.3 De cursist dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Q3 BV, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van de cursist ter zake.

7.4 Betaling in twee termijnen is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij het opleidingssecretariaat van Q3 BV.

Artikel 8 Incassokosten
8.1 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Q3 BV vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de cursist. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 9 Privacy
9.1 De noodzakelijke registratie bij Q3 BV beperkt zich tot de NAW-gegevens, het BIG-nummer, het geboortejaar, gegevens over de vooropleiding en de huidige functie.

9.2 De gegevens van de cursist worden zonder toestemming van de cursist niet verstrekt aan derden.

9.3 De deelnemer is verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt Q3 BV zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.

9.4 De cursisten en de docenten hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die in het kader van een opleiding over medecursisten is verkregen. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 10 Kwaliteitszorg/klachtenregeling
10.1 Q3 BV hecht veel waarde aan de instandhouding en verhoging van de kwaliteit van haar opleidingen. Opleidingen van Q3 BV worden (tussentijds) geëvalueerd met cursisten en de (gast)docenten.

10.2 De opleidingen van Q3 BV worden getoetst aan en beïnvloed door de actuele ontwikkelingen in het werkveld en de veranderende behoefte van de cursist en diens werkgever.

10.3 De opleidingen van Q3 BV worden voor accreditatie aangeboden aan het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing voor medisch specialisten. 

10.4 Q3 BV heeft een klachtenregeling opgesteld. Deze is terug te vinden op de website van Q3 BV (www.q3consult.nl) en op te vragen bij het secretariaat.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (merk-, handelsnaam-, octrooi- dan wel auteursrechten) welke toekomen aan Q3 BV blijven voorbehouden aan Q3 BV.

11.2 Documenten, technieken, instrumenten en alle overige werken waarop auteursrecht kan bestaan, welke worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Q3 BV tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Het is de opdrachtgever daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zonder schriftelijke toestemming van Q3 BV
a.  te wijzigen of te bewerken en/of 
b.  enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

11.3  De opdrachtgever heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken die hem ter beschikking worden gesteld te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.

11.4 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Q3 BV voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde materiaal of programmatuur wordt gemaakt.

Versie: 1 juni 2022